livestream
Inschrijven
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!
Omwille de aanhoudende problematiek van CORONA zullen er geen wedstrijden georganiseerd worden in FEBRUARI en MAART. We houden voorlopig de mogelijkheid open voor opstart vanaf april, maar ook hier zullen we moeten afwachten wat het verloop is van de pandemie.

Ter herinnering :
Piloten kunnen hun nummer behouden als hun vergunning in orde gebracht is vóór 15 februari, of omwille van de problematiek van de pandemie kunnen de nummers gereserveerd worden en dit ook vóór 15 februari. Deze reservatie kan gebeuren op het VLM bureel via mail info@vlmcross.be of via telefoon 013/443043 op maandag van 10:00 uur tot 12:00 uur of donderdag van 19:00 uur tot 21:00 uur. Na 15 februari worden alle nummers vrijgegeven van de piloten die niet in orde zijn.

VELE VRAGEN OMTRENT NIEUWE OPSTART 2021
De vele vragen omtrent nieuwe opstart van onze motorcross-treffens en de noodzaak voor de rijders om zich voor te bereiden, blijven grote vraagtekens. Ook wij hebben hiervoor geen pasklaar antwoord, maar we moeten niet bij de pakken blijven zitten.

Niks doen is ook fout, we moeten klaar zijn om een eventuele opstart te voorzien. Wanneer deze zal zijn, is nog niet duidelijk en kan tot op heden ook niet met zekerheid vastgelegd worden.
Wel kunnen we merken dat er vooruitgang is met de planning van de vaccinatie-campagnes, en met dat voor ogen zullen wij al starten met de nodige voorbereidingen.
Samen met de lokale autoriteiten en de overheid gaan we de nodige protocols hanteren, die dan zonder vertraging gebruikt kunnen worden en het startsein mogelijk maken.

Wij zullen er voor zorgen dat we de handdoek terug kunnen opnemen als het moment daar is. We gaan er SAMEN voor zorgen dat we klaar zijn als het STARTSEIN gegeven zal worden.

Laat ons in alle geval de hoop behouden op nieuwe start in 2021, en dit op basis van gezondheids-betrouwbare resultaten. We weten allemaal wat COVID teweeg brengt of teweeg gebracht heeft. Laat ons SAMEN deze bedreiging voorgoed de kop indrukken, en dan kunnen we de motoren terug laten ronken. waardoor onze vele motorcross-liefhebbers terug aan hun trekken kunnen komen.

HOOP DOET LEVEN, SAMEN KUNNEN WE DIT AAN     

Vergunningen 2021
Voor de rijders aangesloten bij VLM/JMS zal er een NATIONALE VERGUNNING voorzien worden.  Deze vergunning zal gelden voor deelname aan regionale wedstrijden, aan het Belgische en/of Vlaamse kampioenschap en overige wedstrijden ingeschreven op de VLM/JMS motorcross kalender. Verder kunnen er afvaardigingen aangevraagd worden voor buitenlandse officieel erkende amateurwedstrijden.

Verzekeringen Alle nationale vergunninghouders zijn individueel verzekerd (persoonlijke ongevallenverzekering) :•voor hun deelname aan alle VLM/JMS en erkende BMB wedstrijden in België en erkende wedstrijden in het buitenland •voor hun deelname aan vrije trainingen in België en in het buitenland •voor hun deelname aan regionale wedstrijden / wedstrijden van het Vlaams kampioenschap van Motorsport Vlaanderen• Regionale en nationale vergunninghouders zijn individueel verzekerd voor wedstrijden in België waarvoor de vergunningen geldig zijn. Zij zijn ook individueel verzekerd tijdens trainingen, zowel in België als in het buitenland, maar zonder dekking voor repatriëring. Een optie voor deze repatriëring in het buitenland kan worden onderschreven geldig tijdens trainingen op permanente circuits in het buitenland.

Vergunningsaanvraag EVEN VERDUIDELIJKEN
De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een digitale toepassing voor het indienen van je vergunningsaanvraag ontwikkeld.
Voor deze toepassing bestaat er een soort van digitale gedachtengang (online ingave) voor de vergunninghouder die hij dient te voldoen. Voor de vergunning 2021 zal deze ingave uitgevoerd worden door VLM zelf, en moeten jullie geen aandacht schenken aan deze online ingave. Enkel de papieren vergunningsaanvraag dient wel bij VLM/JMS toe te komen, de verdere ingave in het software systeem zal verzorgd worden door VLM/JMS.
Wel gaan jullie allen vanuit dit software-systeem een automatische berichtgeving ontvangen, waarbij soms wel aangegeven zal worden dat jullie nog documenten en dergelijke moeten aanleveren. Deze berichtgeving mogen jullie negeren, en indien er nog verdere documenten nodig zijn zal er contact opgenomen worden door ons om aanvulling.

Ook zal er door de ingave in dit software systeem, een automatische toewijzing gebeuren naar jullie rijnummer. Omwille van reeds bestaande nummers in dit systeem, kan het zijn dat jou nummer reeds bezet is en waardoor jij een ander nummer toegewezen krijgt. Geen paniek, wij zullen zorgen voor een oplossing in het overgangsseizoen 2021 waarbij je jou normale nummer kunt behouden. Gaandeweg zullen we in 2021 overleg plegen om een definitieve oplossing te verkrijgen voor de toekomst.

BESLUIT :
  • Vergunningsaanvraag aanmaken zoals voorheen, op papier
  • Berichtgeving vanuit software FMB-BMB (Magelan) negeren
  • Mogelijke problematiek nummering zal aangepakt worden door VLM/JMS

~Formulaires médicaux en français disponibles via les rubrique "downloads"
~déclaration en français disponible via les rubrique "downloads"
~Medische Formulieren beschikbaar via de rubriek "downloads"

Omwille van verschillende bijzonderheden zoals Corona en toetreden onder een nieuwe koepel, zouden we willen vragen om jullie registratie voor de vergunning 2021 zo snel mogelijk in orde te brengen.
We gaan bij aanvang van seizoen 2021 zoveel mogelijk geregistreerde gegevens nodig hebben. Dit om niet in tijdsnood te komen, door nog alle formaliteiten te moeten voldoen op de wedstrijd zelf.
Laat ons op een doordachte en gezondheids-veilige manier de aanvang van het seizoen mogelijk maken.

Alvast dank bij voorbaat, en laat ons samen deze moeilijke tijden overwinnen.

voorzitter
Eddy Houtmeyers

MX in 2021

Woord van de voorzitter

De weg naar 2021 lijkt nog lang, maar niets is minder waar. Niettegenstaande de grote verslagenheid vanwege de pandemie COVID-19, gaan we toch de aanvang van seizoen 2021 voorbereiden zoals altijd. We gaan niet meer spreken over 2020, waar we alles geprobeerd hebben om toch nog een start te verkrijgen. Vandaar mijn dank aan éénieder die ons heeft bijgestaan om in 2020 toch nog te starten. Niet alleen onze bestuursleden en dienstleden, maar ook onze organisatoren en medewerkers hebben samen met lokale autoriteiten er alles aan gedaan om te starten. Met grote bewondering keken we uit naar de organiserende medewerkers die met vereend gemoed de strijd aangingen. Met spijt in het hart moesten we de strijd staken, maar met de gezondheid voor ogen moesten we de pauze knop indrukken. We gaan niet bij de pakken blijven zitten, en zullen alles in gereedheid brengen om hoopvol 2021 te beginnen.

Samenwerkingen blijven hoog in ons vaandel staan, en ook in tijden van corona blijven deze hoogst noodzakelijk. Vandaar ook dat we de samenwerking op overheidsniveau strakker aanspannen en meegaan onder de vleugels van Motorsport Vlaanderen. Het geeft ons een beter gevoel van zekerheid , en zal ons een ondersteuning betekenen naar de toekomst.
Laat ons al een voorbeeld stellen met de MX protocols die nodig zijn en blijven in 2021. Ook hier hebben deze protocols een mogelijkheid gemaakt voor de uitgevoerde oefeningen.

VLM is toegetreden onder de koepel van Motorsport Vlaanderen, met hierbij de leiding binnen het MX-gebeuren. VLM gaat hierbij de MX organisaties zoals altijd met de nodige hoogwaardigheid afwerken. Zowel de Vlaamse kampioenschappen als Belgische kampioenschappen zullen door organisaties van VLM hun verloop kennen. Op nationaal niveau zal VLM de touwtjes in handen nemen, en dit om de motorcross over de ganse lijn te goeder trouw te kunnen dienen.

Ook zal de deur open gezet worden om samenwerkingsovereenkomsten op touw te zetten met andere bondgenoten. Ook de samenwerking met MC Lille blijft behouden, en zal met het regionale karakter ons een bredere basis bieden. We moeten voor elke motorcross-liefhebber de mogelijkheid bieden tot ontplooiing. We moeten de handen in mekaar slaan, zodat we voor éénieder een respectvol gevoel meedragen tot grote tevredenheid van allen.

We gaan alles in orde maken om op een veilige en verantwoorde manier, en ook met de gezondheid in acht te nemen het begin van 2021 te maken. Er dienen regels opgevolgd te worden om deze garanties mogelijk te maken. Vandaar dat wij ook willen vragen om met z’n allen deze opgelegde en noodzakelijke maatregelen op te volgen, ook als ze soms moeilijk te bevatten zijn. Maak het niet moeilijk voor de organiserende instanties, en geef hun het nodige krediet om dit allemaal mogelijk te maken en te houden.

                               Laat ons samen de schouders er onder zetten,

                       want samen staan we sterk en samen bereiken we meer.

Namens VLM/JMS,
Eddy Houtmeyers
voorzitter


De VERGUNNINGSAANVRAGEN voor 2021 zijn BESCHIKBAAR.
Alle officiële vergunninghouders van 2020 zullen kunnen genieten van de overdracht naar 2021. Deze overname gaat wel gepaard met een minimale inhouding voor 2020 vanwege de verzekering. Vandaar dat we hier voor deze overdracht een bijdrage vragen van 60 € voor VLM licentiehouders en 50 € voor de jeugdige klassen van JMS (initiatie / nieuw.65 & 85 /juniors / aspiranten). Ook voor deze overdracht hebben we nood aan beperkte gegevens, zoals persoonlijke data die eventueel gewijzigd zijn maar ook de medische verklaring, regelgeving en verklaring van beide ouders voor minderjarige.
Vandaar ook dat we twee verschillende vergunningsaanvragen hebben :
  1. Vergunningsaanvraag voor licenties 2020 (transfer 2020 naar 2021)
  2. Vergunningsaanvraag 2021 voor nieuwe licenties
 
Namens VLM/JMS,
Eddy Houtmeyers
Uw voorzitter

Geachte,
 
Een dertigtal jaren terug ben ik gestart met een databank waarin opgenomen alle uitslagen van motorsportwestrijden.
 
Vanaf het jaar 1924 tot op heden 2020 zijn alle uitslagen daarin verwerkt zoals :
  • motorcross,snelheid,trial en enduro.
  • alle federaties ( BMB – BLB – MCB(MCLB) – VLM – BVM - VMCF en andere,
  • G.P. uitslagen
  • Alle afzonderlijke palmaressen van de rijders  met  uitslag,data,categorie,plaats van de wedstrijd e.a.
  • Eindstanden Belgische kampioenschappen en wereldkampioenschappen
 
Iedereen die interesse heeft zoals ex-piloten,familieleden,organisatoren,supporters e.a. kunnen bij mij terecht.
Mijn vraag nu of het mogelijk is dit bericht te laten verschijnen op jullie website ten  behoeve van de gegadigden.
 
Alvast van harte dank bij voorbaat.
 
Alle inlichtingen : 

Gilbert Bruynooghe
Tijl Uilenspiegelstraat 50
8000 Brugge
Tel. Fax.  050/335358
GSM     486/717046
Email: gilbert.bruynooghe@skynet.be
 
 

Na overleg met de mensen van de verzekeringsmaatschappij is er besloten om de vergunning VLM/JMS over te dragen naar 2021. Omwille van kosten gedragen voor verzekering en andere vaste kosten zal een bijdrage moeten geleverd worden voor de geldigheid van de vergunning voor 2021.

Voor de rijders die toch nog willen gebruik maken van hun vergunning om in 2020 nog te oefenen of in officiële wedstrijden deel te nemen, dienen dit ter kennis te brengen bij ons op het bureel "info@vlmcross.be".
Ook voor diegenen die nog geen vergunning genomen hebben, blijft de mogelijkheid bestaan om een TRAININGSVERGUNNING (zie downloads op de website) op te nemen aan de kostprijs van 75 euro.

Laat ons allen zo goed mogelijk de strijd aangaan tegen COVID-19, en daardoor zorgen voor een verantwoordelijke opstart van het seizoen 2021.
Met de hoop op begrip van jullie, gaan we er ten volle voor gaan om het seizoen 2021 terug op normaal patroon te brengen.

VLM bestuur

1